Antiskalant

NEDEN ANTİSKALANT?

Antiskalant; ön arıtmadan gelen suyun ters ozmoz membranlanna girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum (Ca++), magnezyum (Mg++) ve bikarbonat (HC03) iyonlarının reaksiyona girmesini engeller ve membranlarda çökelti oluşumunu engeller.

Antiskalant kullanmaması durumunda az çözülen tuzların membran yüzeyinde birikir ve membran yüzeyinde çökelti gözlenir. En sık rastlanan çökelti türleri; kalsiyum karbonat (CaC03), kalsiyum sülfat (CaS04), baryum sülfat (BaS04), stronsiyum sülfat (SrS04). Zaman zaman silika ve kalsiyum florür (CaF2) çökelmeleri de gözlenir. 
Çökelme oluşumu başladığında sistem performansında bir süre yavaşça azalma olur. Fakat çökelmenin artmasıyla performansta hızla düşüş olmaktadır. Sistem performansı-nın azalma hızı çökelti türüne göre değişim göstermektedir.

Kalsiyum Karbonat kaynaklı çökelti, Sülfat kaynaklı çökeltiye göre daha hızlı bir performans düşüşüne neden olmuştur. Membran yüzeyinde çökelti oluşumu çıkış suyu kapasitesinde azalmaya neden olur ve membranlarda hasara neden olur.

 
ANTİSKALANT NASIL ÇALIŞIR?

Antiskalantlar çökelme tepkimelerini inhibe edici etkiye sahip yüzey aktif maddelerdir. 3 temel çalışma prensibi vardır.

  1. Eşik Değer İnhibisyonu 
  2. Kristal Modifikasyon 
  3. Dispersiyon

Eşik değer inhibisyonu antiskalantın çözeltiyi tam doygun hale getirerek az çözülebilen tuzların çökelmesini engeller. 

Süper mikroskobik seviyede kristal oluşumu sırasında, antiskalant molekülünde bulunan negatif yüklü iyon grupları çözeltide bulunan pozitif yüklü iyon gruplarıyla reaksiyona girerek kristal oluşumunu engeller.

Dispersiyon bir antiskalantın, yüksek enerjili anyonik yük oluşturarak Kristal ve kolloidal partiküllerin adsorblamasıdır. Partiküller adsorbant arasında oluşan yüksek enerjili bağlar Kristal büyümesini engeller.

Günümüz teknolojisi sayesinde farklı özelliklerdeki antiskalantlar tek bir üründe toplanarak su arıtma sektöründe ihtiyaç duyulan kalitede ve ekonomik bir şekilde çözüm ortağı olmaktadır.

ANTİSKALANT ÖZELLİK VE FAYDALARI 

  • Sülfürik asit ve hidroklorik asit ihtiyacı azalır ve bu kimyasalların kullanımı ile oluşan riskler azalmış olur. 
  • Düşük işletme maliyeti, düşük temizlik ve bakım maliyeti, 
  • Ters ozmoz sisteminde daha yüksek oranda geri kazanım, 
  • Sistem daha uzun süreli çalışır. 
  • Konsantrasyon debisinde azalma ve daha uzun membran ömrü sağlar.